False False
Privacyverklaring

Inleiding
In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop VitOrtho BV, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. VitOrtho BV hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door Webvitaal.nl BV gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van VitOrtho BV vallen. De website van VitOrtho BV kan links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites' en VitOrtho BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacypraktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Uw privacy is gewaarborgd
VitOrtho BV respecteert uw privacy. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van u zelf en van personen werkzaam bij of ten behoeve van VitOrtho BV.

Doeleinden
Wij kunnen uw gegevens o.a. voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Aanbieden en afleveren van onze producten
• Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie
• Promotionele doeleinden, waaronder begrepen informatievoorziening over activiteiten en actuele ontwikkelingen, alsmede relatiemarketing;
• Beveiliging en verbetering van onze website(s)
• Registreren van online bezoekersgegevens
• Samenstellen van gebruikersstatistieken
• Back-up doeleinden
• Onderhouden van contacten met u

Aanbieden en afleveren van onze producten
Om onze producten aan u te kunnen aanbieden, heeft VitOrtho BV (bijvoorbeeld) uw naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bank- of girorekeningnummer en/of de gegevens van uw creditcard, gegevens over de door u bestelde producten en/of diensten en lotnummer(s) nodig en uw e-mailadres. VitOrtho BV gebruikt deze gegevens ook voor het kunnen afleveren van (door u) bestelde producten alsmede voor de afhandeling van de door u aangevraagde of van u verkregen informatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om eventueel door u verschuldigde bedragen te incasseren. Ook verwerken wij gegevens over uw betaalgedrag en de betalingshistorie. Voor administratieve doeleinden krijgt elke deelnemer in ons systeem een eigen klantnummer  toegekend.

Testen en verbeteren van onze producten en diensten
Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw eisen en wensen en om uw eventuele klachten af te kunnen handelen. Met uw gegevens kunnen wij onze producten testen en verbeteringen daarin aanbrengen. Zo is het mogelijk dat VitOrtho BV uw persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van enquêtes en opinieonderzoeken. In dat geval kan VitOrtho BV u rechtstreeks (bijvoorbeeld via post of e-mail) benaderen voor een onderzoek of enquête.

Wat doen wij met cookies?
We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant voor u. Hiervoor gebruiken wij de cookies van Google Analytics.


Hoe lang is een cookie geldig?
Veel cookies zijn tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd als u uw browser afsluit. De tijd dat andere cookies op uw computer blijven staan, verschilt per cookie. Cookies gezet door VitOrtho BVzijn 90 dagen geldig.

Cookies van derden
Wij gebruiken de advertentietechnologie van externe leveranciers om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties die wij plaatsen op onze eigen website en op websites van anderen. Een voorbeeld van deze leveranciers is Google. De cookies van deze leveranciers worden ook wel ‘third party cookies’ genoemd. Ook voor deze cookies vragen we uw toestemming. Met behulp van deze cookies kunnen we zien via welke website u op onze website bent gekomen.


Hiermee kunnen we bepalen hoe effectief onze advertenties op andere websites zijn. Verder gebruiken wij deze cookies om bij te houden welke pagina’s u op onze website bezoekt en welke zoektermen u invoert. Met deze advertentietechnologie worden gegevens over uw gebruik van onze websites opgeslagen bij de externe leveranciers van wie wij deze advertentietechnologie diensten afnemen. De externe leveranciers kunnen niet direct zien welke persoon bij deze informatie hoort.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
VitOrtho BV streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden past VitOrtho BV technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe. Een van de maatregelen ter beveiliging van de toegang tot onze website(s) is dat een unieke loginnaam, wachtwoord en/of gebruikersnaam aan u kan worden toegewezen respectievelijk door u kan worden gekozen. Met behulp van deze gegevens is VitOrtho BV in staat om u te herkennen en kan zij u toegang verlenen tot uitsluitend voor u bestemde informatie, zoals uw order- en factuurarchief en uw personalia. Ter verbetering van haar website(s) kan VitOrtho BV ook de online bezoekersgegevens, zoals IP adressen en browserinformatie, in een bestand opslaan voor doeleinden van systeembeheer en om technische problemen te identificeren. Aan de hand van deze zogenaamde verkeersgegevens kan VitOrtho BV het gebruik van haar website(s) evalueren om de indeling, de herkenbaarheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Ook kan VitOrtho BV gebruikersstatistieken samenstellen en gegevens voor back-up doeleinden bewaren. Via haar website(s) kan VitOrtho BV tevens gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).

Bewaren van uw persoonsgegevens
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zal VitOrtho BV uw (persoons)gegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op haar rustende wettelijke bewaarplichten.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om zich tot VitOrtho BV te wenden met het verzoek u mee te delen of door VitOrtho BV u betreffende gegevens worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal VitOrtho BV u berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn. Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u VitOrtho BV desgewenst verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. VitOrtho BV zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet, en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zoals betalingshistorie, is niet mogelijk in verband met de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht van verzet
Voor zover vereist, zal VitOrtho BV uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming voor promotionele doeleinden verwerken. U kunt ook altijd (nadien) aan VitOrtho BV kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden. In dat geval zal VitOrtho BV terstond de verwerking van de betreffende persoonsgegevens beëindigen.

Contact
Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen VitOrtho BV per e-mail: info@vitortho-retail.nl

Wijzigingen
VitOrtho BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Dit privacyreglement is in werking getreden op 13 juni 2014 en vervangt alle voorgaande versies van dit privacyreglement.